Browsing Tag

green almonds

କେବେ ଆପଣ ଖାଇଛନ୍ତି କି ଗ୍ରୀନ ବାଦାମ ? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଫାଇଦା କ’ଣ ?

ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରଟ୍ସରେ ବାଦାମ, କାଜୁ ଏବଂ କିସମିସ୍ ଆମ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଫାଇଦାଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କେବେ ଆପଣ ଗ୍ରୀନ ବାଦାମ ଖାଇଛନ୍ତି କି ? ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଆଲମଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଚିନାବାଦାମ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶୁଣିଛେ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୀନ ବାଦାମ କ’ଣ। ଏହି ବାଦାମ ସ୍ବାଦରେ ଟିକେ ପିତା। ଏହାକୁ…