Browsing Tag

lab made chicken

ଲ୍ୟାବରେ ତିଆରି ହେଉଛି “ଚିକେନ”, ଜୀବ ହତ୍ୟା ନ କରି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ନନଭେଜର ମଜା

ଆମେ ଖାଉଥିବା ପନିପରିବା ଗୁଡିକୁ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ । ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତେଜ ରଖିବା ପାଇଁ କୋଲଡ ଷ୍ଟୋରେଜ, ଫ୍ରିଜ ଆଦିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଆଉ କିଛି ମାଂସାହାରୀ ନିଜ ଜିଭ ଲାଳସାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ମାରି ସେମାନଙ୍କ ମାଂସ ଖାଇଥାନ୍ତି । ଆଉ…